PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Z JIMMY ČOKOLADO PO SVOJO NOVO NAGRADO"

(v nadaljevanju: Pravila)

1.člen

ORGANIZATOR

Nagradne igre z nazivom Z JIMMY ČOKOLADO PO SVOJO NOVO NAGRADO ” prireja in organizira Atlantic trade d.o.o. Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana Slovenija, matična številka: 1786164000, za družbo Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb (v nadaljevanju skupaj organizator) za blagovno znamko Jimmy Fantastic. V imenu in za račun Organizatorja na teritoriju Republike Slovenije, izvaja nagradno igro MPG plus agencija za marketing d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), tehnično izvedbo izvaja  operater SMS-storitev družba 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI82898286.

Vsi udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k nagradni igri z njimi popolnoma strinjajo.

2. člen

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana in se izvaja v vseh prodajalnah Spar in Interspar na celotnem ozemlju Republike Slovenije za vse potrošnike izdelkov iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, opredeljene s temi Pravili, v obdobju od 18.05.2022 do 15.06.2022.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja z namenom:

 • promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktualnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja, njegovih spletnih strani  ter drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...);
 • promocije in postavitve izdelkov Jimmy Fantastic na prodajnih mestih.

3. člen

IZDELKI IN PAKIRANJA, KI SODELUJO V NAGRADNI IGRI

V nagradno igro so vključena vsa pakiranja Jimmy Fantastic čokolade.

4. člen

POGOJI ZA SODELOVANJE

Udeleženci nagradne igre smejo biti vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradni igri v času njenega trajanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju nagradne igre ali Agenciji ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec sme sodelovati v nagradni igri le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi Pravili.

5. člen

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri sme sodelovati vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let in ki v času trajanja nagradne igre pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov:

Z nakupom:

V katerikoli trgovini Spar ali Interspar kupi vsaj eno pakiranje čokolade Jimmy Fantastic, ter pošlje SMS na številko 6111. Sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic): JIMMY FANTASTIC, ime, priimek, številka računa, ki dokazuje nakup izdelka Jimmy Fantastic čokolade.

Primer besedilnega sporočila:

JIMMY FANTASTIC Ime Priimek 1234567

Po uspešno poslanem besedilnem sporočilu, kot je navedeno v teh Pravilih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:

»Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri Z JIMMY ČOKOLADO PO SVOJO NOVO NAGRADO. Prosimo, shranite svoj račun. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl, kjer so na voljo tudi Pravila«.

Lahko se zgodi, da bo udeleženec zgornje sporočilo prejel tudi v primeru, da osebnih podatkov (ime in priimek) ni poslal ali pa ni poslal prave številke računa, temveč je poslal neko drugo številko, ki je bila navedena na računu, ki ni številka računa (lahko se zgodi, da številka računa na računu ni jasno navedena). V tem primeru Organizator sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne.

Vsako poslano besedilno sporočilo poslano s strani udeleženca, se zaračuna po ceniku mobilnega operaterja.

Vsak udeleženec sme v nagradni igri sodelovati z neomejenim številom prijav, vsakič z drugo številko računa. Posamezni račun  je lahko uporabljen samo enkrat in se upošteva kot ena prijava. V kolikor SMS in isto številko računa ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna.

Brez nakupa:

Nakup izdelkov Jimmy Fantastic ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer na način, da udeleženec napiše kratek tekst z odgovorom na vprašanje »Opišite trenutek ko ste prvič probali Jimmy Fantastic čokolado«, ter poslati fotografijo Jimmy Fantastic čokolade na, v za to predvidenem polju, na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl.

K temu vpiše še ostale podatke: ime, priimek, ulica, poštna številka in kraj, telefonska številka.  Na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl,  se bo od udeleženca zahtevalo soglasje k Pravilom nagradne igre, ter morebitna druga potrebna soglasja, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov. 

Vsak posameznik lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi prispevki, vendar se morajo ti prispevki vsaj 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega sodelujočega, prav tako mora biti druga fotografija Jimmy Fantastic čokolade. V nasprotnem primeru bodo ta besedila in/ali fotografije diskvalificirane.

Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa izdelka, morajo zahtevano besedilo za sodelovanje samostojno oblikovati in biti izključni avtorji besedila. Posamezno besedilo lahko udeleženec uporabi le enkrat. Organizator ima pravico zahtevati od udeleženca izjavo o avtorstvu in izločiti tista besedila, za katera ni izkazano avtorstvo. Vsebine ki bodo po mnenju Organizatorja, žaljive, neprimerne ali drugače protipravne, bodo odstranjene in izbrisane in se ne bodo upoštevale v žrebu.

Udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Če pride do kršitve pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, izključno odgovornost za kršitev nosi udeleženec, ki je objavil vsebino. Z udeležbo v nagradni igri, udeleženec kot avtor vsebine na Organizatorja brezpogojno prenese izključno pravico uporabe v promocijske namene, brez potrebe po navedbi imena avtorja, in sicer časovno, prostorsko, medijsko in vsebinsko neomejeno ter brez posebnega nadomestila avtorju, razen nagrade, do katere je upravičen, če je izžreban.

Udeleženec daje soglasje Organizatorju, da sme na podlagi prejšnje alineje iz te točke Pravil, prenesti to pravico na tretje osebe v enakem obsegu. Udeleženec z objavljanjem vsebin v okviru nagradne igre ustanovi in prenese na Organizatorja neomejeno brezplačno pravico do uporabe teksta, v kakršnikoli obliki.

Udeleženec sme kadarkoli do konca nagradne igre in žrebanja preklicati sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na elektronski naslov Organizatorja [email protected]. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, prav tako pa se v noben namen ne morejo uporabiti in obdelati njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v nagradni igri.

6. člen

Vsi pravilno poslani SMS-i, prijave na spletni strani, ter oddani teksti iz 5. Člena teh Pravil se shranjujejo v centralno bazo prijav udeležencev.

7. člen

Nagradna igra poteka preko spletne strani https://www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl, kjer bodo objavljena tudi Pravila nagradne igre.

8. člen

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavljajo:

1. 4x Samsung Galaxy S 22,  pri čemer je vrednost posamezne nagrade 902,40 EUR EUR

2. 4x Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G pri čemer je vrednost posamezne nagrade 634,40 EUR

3. 31x Jimmy paket pri čemer je vrednost posameznega paketa 17,08 EUR

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve in jih ni mogoče prenesti na druge osebe.

Slike nagrad na promocijskem gradivu in na spletni strani so simbolične.

9. člen

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri bodo skupno 4 nagradna žrebanja. Žrebanja bodo potekala v skladu z razporedom, opredeljenem v nadaljevanju.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje Agencija.

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh Pravilih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanja bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo Agencija hranila na svojem poslovnem naslovu.

V bazo podatkov za žrebanje nagrad bodo vključeni vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre vpošljejo SMS na številko 6111 z vpisano zahtevano številko računa z vsemi obveznimi pripadajočimi osebnimi podatki, ter vsi udeleženci, ki pošljejo kratek tekst z odgovorom na vprašanje »Opišite trenutek ko ste prvič probali Jimmy Fantastic čokolado.« ter poslali fotografijo Jimmy Fantastic čokolade na v za to predvidenem polju na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl, vključno z vsemi potrebnimi podatki ter izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil.

V vsakem od teh posameznih žrebanj sodelujejo vse pravilno oddane prijave od  začetka nagradne igre do 23:59:59 ure, dan pred dnevom posameznega žrebanja.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Agencije  na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana  po naslednjem razporedu:

 1. Dne 25.5.2022 bo med tistimi ko bodo SMS oziroma tekst za sodelovanje brez nakupa oddali do 24.5.2022 do 23:59:59 izžrebano;
 • 9 Jimmy Fantastic paketov,
 • 1 Samsung Galaxy S 22  in
 • 1 Samsung Galaxy Tab S7
 1. Dne 1.6.2022 bo med tistimi ko bodo SMS oziroma tekst za sodelovanje brez nakupa oddali do 31.5.2022 do 23:59:59 izžrebano;
 • 7 Jimmy Fantastic paketov,
 • 1 Samsung Galaxy S 22 in
 • 1 Samsung Galaxy Tab S7
 1. Dne 8.6.2022 bo med tistimi ko bodo SMS oziroma tekst za sodelovanje brez nakupa oddali do 7.6.2022 do 23:59:59 izžrebano;
 • 7 Jimmy paketa,
 • 1 Samsung Galaxy S 22 in
 • 1 Samsung Galaxy Tab S7
 1. Dne 16.6.2022  bo med tistimi ko bodo SMS oziroma tekst za sodelovanje brez nakupa oddali do 15.6.2022 do 23:59:59 izžrebano
 • 8 Jimmy paketa,
 • 1 Samsung Galaxy S 22 in
 • 1 Samsung Galaxy Tab S7

Ena oseba lahko osvoji samo eno od nagrad iz celotnega nagradnega sklada, v kolikor se bo izkazalo da je izžrebanec katerokoli nagrado že prejel, se mu nagrada ne podeli in bo izžreban nov nagrajenec.

Komisija bo preverila, ali je nagrajenec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, če se ugotovi, da je njegova prijava neveljavna, bo izžreban nov prejemnik nagrade.

10. člen

O žrebanju se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in nagrajencev (ime, priimek in naslov nagrajenca, ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

11. člen

PREJEMNIKI NAGRAD

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po vsakem žrebanju na spletni strani www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl.

Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni s klicom na telefonsko številko, ki so jo predložili ob prijavi v 8 dneh po žrebanju oziroma v kolikor organizator  prejemnika nagrad v tem roku po telefonu ne bo uspel obvestiti bo obveščen tudi pisno po elektronski pošti. Prejemnik nagrade se mora na obvestilo po elektrosnki pošti odzvati v roku 5 dni od prejema v nasprotnem primeru do nagrade ni upravičen organizator pa mu nagrade ni dolžan podeliti.

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri, izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na spletnem mestu www.nagradnaigra.jimmy-fantastic.com/sl.

12. člen

PREJEM NAGRAD

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo lahko nagrado prevzeli, odvisno od dogovora z Agencijo, osebno ali po pošti, v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o prejemu nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta in davčne številke. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenec mora Organizatorju posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije) v 7 dneh po prejemu klica oziroma obvestila o upravičenosti do nagrade, dostavljenega  s strani Organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Če Organizator od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema vabila za predložitev podatkov, sicer ima Organizator nagradne igre pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Če nagrajenec nagrade ne prevzame v navedenem roku, ga Organizator o tem pisno obvesti in odredi nadaljnji rok 15 dni za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do prejema te nagrade.

Organizator lahko posameznega udeleženca izključi iz nagradne igre in zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. se odloči, da se nagrada ne podeli, če Organizator utemeljeno ugotovi, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradne igre oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.

13. člen

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S prevzemom nagrade ali po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca pri urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih je nagrajenec imel po vročitvi nagrade in so nastali kot posledica dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z nagradno igro.

14. člen

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih dogodka ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

15. člen

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O NAGRAJENCIH

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo in dovoljujejo, da lahko Organizator, v kolikor postanejo nagrajenci, brez nadomestila njihove osebne podatke uporablja in objavlja v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu: ime, priimek, in druge informacije, ki jih udeleženec/nagrajenec ponudi z namenom javne objave rezultatov nagradne igre, tako ob objavi zmagovalca kot podelitvi nagrade, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z nagradno igro. Na zahtevo Organizatorja bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre Organizaotr zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za izvedbo nagradne igre in promocijske namene v skladu s Pravili.

Nagrajenec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v nagradno igro bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorju, z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na naslov oziroma elektronski naslov, ali naslov sedeža organizatorja v skladu s kontakti na spletni strani organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizator osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec Organizatorju piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenu obdelovalcu podatkov, in sicer Agenciji MPG plus agencija za marketing d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana  za namen žrebanja nagrajencev in podelitve nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o upravičenosti do nagrad ter operaterju SMS-storitev 2mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana za namen zbiranja in posredovanja baze udeležencev. Pogodbena obdelovalca podatkov lahko osebne podatke obdelujeta le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejmeta od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Udeleženci lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni igri.

Udeleženec je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo Organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev nagradne igre obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v politiki zasebnosti https://www.jimmy-fantastic.com/sl/pravila-zasebnosti/ in politiki piškotkov https://www.jimmy-fantastic.com/sl/politika-piskotkov/ .

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradno igro.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

16. člen

DAVČNE OBVEZNOSTI

Po Zakonu o dohodnini je vsak nagrajenec, ki bo prejel nagrado, davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa je vključena v davčno osnovo nagrajenca. Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%) od nagrad, katerih bruto vrednost presega vrednost, določeno z zakonom za plačilo dohodnine (42,00 EUR). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in odtegnil odbitek davka hkrati z izračunom drugih dohodkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajence. Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, če je udeleženec izžreban v nagradni igri. Če prejemnik nagrade ne predloži potrebnih podatkov, organizator nagrade ne bo podelil.

17. člen

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator, odvisno od namena hrambe, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre in ta Pravila se hranita v prostorih Družbe pet (5) let;
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

18. člen

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v nagradni igri.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in Pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Vse osebe, povezane z nagradno igro (npr. Organizator, Agencija, udeleženci,…), se strinjajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 18.05.2022

Jimmy Fantastic

Z Jimmy čokolado po svojo novo nagrado

Gratis

Pravila si preberi <a href="/sl/pravila/" target="_blank">TUKAJ</a>

JIMMYJEVI ZMAGOVALCI

To so Jimmyjevi prvaki, ki so imeli polna usta for - zdaj pa bodo imeli še reees polna usta čokolade.

home_prize_1_title

home_prize_1_lead

1st place

home_prize_2_title

home_prize_2_lead

2nd place

home_prize_3_title

home_prize_3_lead

3rd place
Jimmy Fantastic
Te mika nekaj sladkega?

Te mika nekaj sladkega?

Pridruži se